تبلیغات
طریقت نقشبندی - دعاهای قرآنی

دعاهای قرآن به كلمه ربنا

 

1-      «ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.»  (سورة بقره آیه 201)

پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیكی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.

 

2-      «ربنا اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره هن خلاق » (سورة بقره آیه 200)

پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت فرما و هر كه از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.

 

3-      «ربنا اتنا من لدنك رحمه و هیّی لنا من امرنا رشدا.»  (سورة كهف آیه 10)

پروردگارا از جانب خود بر ما رحمتی فرست و برای رشد عقلی ما وسایل هدایت و ارشاد آماده فرما.

 

4-      «ربنا انهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً كبیرا.»  (سورة كهف آی 69)

پروردگارا آنها كه ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان كن و از نعمتهای خود محروم ابدی فرما.

 

5-      «ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین»  (سورة آل عمران آیه 53)

پروردگارا، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی كردیم، نام ما را از شهادت دهندگان به توحید و نیوت قرار ده.

 

6-     « ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلایومنوا حتی یروا العذاب الالیم»  (سورة یونس آیة 88)

پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهای آنها را قسی و سخت گردان كه ایمان نمی‌آورند جز به دیدن عذاب سخت.

 

7-     « ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین » (سورة آل عمران آیة 147)

پروردگارا گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهای ما را در راه انجام انجام وظیفه ثابت بدار و بر كفار نصرت و پیروزی بخش.

 

8-      «ربنا اغفرلنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلاً للذین امنوا ربنا انك روف رحیم » (سوره حشر آیة 10)

پروردگارا، ما و برادران ما را كه در ایمان بر ما سبقت گرفتند بیامرز و در دلهایمان برای گرویدگان به تو كینه و كدورتی قرار مده كه پروردگارا تو روف و مهربانی.

 

9-      «ربنا اصرف عنا عذاب جهنم انّ عذابها كان غراما»  (سوره فرقان آیه 65)

پروردگارا عذاب جهنم را كه آن عذاب برای همیشه هلاك كننده است از ما دور كن.

 

10- «ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب»  (سوره ابراهیم آیه 41)

پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز.

 

11-«ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین»  (سوره اعراف، آیه 89)

پروردگارا دری از رحمت به سوی ما و قوم ما بگشا كه راه تو راه حق است و تو بهترین گشاینده‌ای.

 

12- «ربنا افراغ علینا صبرا و توفنا مسلمین»  (سوره اعراف، آیه 126)

پروردگارا به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران.

 

13- «ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون»  (سوره دخان آیه 12)

پروردگارا، عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز كه ما گرویدگان به تو هستیم.

 

14- «ربنا انزل علینا مائده من اسماء تكون لنا عیدا و لاولنا و احزنا»  (سوره مائده آیه 114)

پروردگارا، از آسمان برای ما مائده و غذایی فرست كه بر ما و آیندگان «روز عید» باشد.

 

15- «ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض و لا فی السما » (سوره ابراهیم آیه 38)

پروردگارا تو می‌دانی آنچه در پنهان و آشكار انجام می دهیم، بر خداوند در آسمان و زمین هیچ كار و هیچ چیز پوشیده نیست.

 

16-« ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین»  (سوره اعراف آیه 22)

پروردگارا، ما بر خود ستم كردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نكنی از زیانكاران خواهیم بود.

 

17- «ربنا علیك توكلنا و الیك المصیر.»  (سوره ممتحنه آیه 4)

پروردگارا در هر كار به تو توكل می كنیم و از تو استعانت می جوییم كه بازگشت همة ما به سوی توست.

 

18- «ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سیاتنا و توفنا مع الابرار»  (سوره آل عمران آیه 193)

پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از بدیهای ما درگذر و بپوشان و ما را با نیكوكاران قرار ده.

 

19- «ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین»  (سوره یونس آیه 85)

پروردگارا مار مورد شكنجه قوم ستمكار قرار مده.

 

20- «ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین»  (سوره اعراف آیه 47)

پروردگارا ما را با مردم ستمكار محشور مفرما